Znaki budowlane B i CE

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne nakładają na producentów złożenie oświadczenia o zgodności jego wyrobów z wymaganiami podstawowymi. Taka deklaracja oznacza, że produkt został wytworzony zgodnie z zasadami technologicznymi i spełnia wymagania podstawowe dla danego produktu. Nie ma to nic wspólnego z jakością wyrobu.

Regulacje prawne

Konieczność umieszczenia znaku deklaracji zgodności na oknach i innych materiałach budowlanych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 roku oraz Prawo Budowlane. Rozporządzenie określa również wygląd znaku zgodności deklaracji i sposób jego umieszczenia na wyrobie.

Znak budowlany B

Umieszczenie znaku budowlanego B jest obligatoryjne dla każdego producenta. Oznacza to, że producent przed dopuszczeniem wyrobu do obrotu musi złożyć deklarację zgodności spełniającą określone wymagania. Znak B oznacza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi normami i może być dopuszczony do obrotu na rynku krajowym. Zgodnie z rozporządzeniem znak powinien być umieszczony na trwałe w miejscu widocznym. Jeśli jest to niemożliwe, może być umieszczony na opakowaniu jednostkowym.

znak budowlany B
znak budowlany B

Znak ma kształt kwadratu z przesuniętym lewym bokiem. W środek kwadratu wpisana jest litera B wykreślona w perspektywie równoległej. Bok kwadratu nie może być mniejszy niż 10 mm.

Znak CE

Oznakowanie CE powinno być umieszczone na tych wyrobach, które mają być dopuszczone do obrotu na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. W takim przypadku producent składa deklarację w języku kraju, na terenie którego produkt będzie sprzedawany.

Znak CE jest znakiem składającym się ze stylizowanych liter C i E (stworzone na bazie 2 jednakowych kół). Dla konsumentów oznacza on przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania wyrobu. Umieszczany jest podobnie jak znak B.

Znak CE i znak China Export różnice
Znak CE i znak China Export różnice

Przepisy nie określają, czy na wyrobach mogą być umieszczone oba znaki równocześnie. Nie przestrzeganie przepisów o znakach budowlanych jest zagrożone sankcją finansową.

Znak China Export

Choć przepisy dokładnie określają wygląd znaku CE, to jednak nie określają, kto odpowiada za przestrzeganie jego oryginalności. Nie ma też instytucji, która by nad tym czuwała.
Niestety tę lukę wykorzystali Chińczycy, którzy na swoich towarach eksportowych umieszczają znak CE oznaczający China Export. Grafika tego znaku jest bardzo podobna do europejskiego. Różnica polega tylko na tym, że w znaku chińskim litery są bliżej siebie, a kreseczka w literze E ma jej szerokość (w znaku europejskim jest trochę krótsza). Szkoda, że nie wszyscy konsumenci mają tego świadomość i łatwo mogą stać się ofiarami nieuczciwej konkurencji, tym bardziej, że rynek coraz liczniej zalewają chińskie podróbki. Niekorzystnie odbija się to także na wizerunku uczciwych producentów, którzy często pomyłkowo zostają oskarżenie o produkowanie wyrobów niezgodnych z normami.

Oznakowanie wyrobów budowlanych, w tym stolarki, znakami zgodności jest bardzo ważne, ponieważ klient ma pewność, że zakupione produkty spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz użyteczności.