Kary umowne i odsetki za zwłokę

Wybór i zakup odpowiednich okien jest kwestią trudną i nie ulega wątpliwości, że kosztowną. Sprzedaż i obrót oknami począwszy od momentu ich wprowadzania na rynek podlega zatem ściśle określonym regulacjom prawnym. Warto więc znać podstawowe zasady obowiązujące przy tworzeniu umów na zakup i montaż okien, a także konsekwencje wynikające z nieterminowych lub nieuregulowanych wpłat. Oto co może grozić za niewywiązanie się jednej ze stron z warunków umowy.

KARY UMOWNE

Kara umowna należy się wierzycielowi wówczas, gdy niewykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność dłużnik. Oczywiście jeśli dłużnik wykaże, że było inaczej, zostanie on zwolniony z obowiązku zapłaty. Wierzyciel zawsze może dochodzić kary umownej w pełnej wysokości, "bez względu na wysokość poniesionej szkody", co oznacza, że jest on zwolniony z obowiązku dowodzenia istnienia i wysokości szkody. Sporna jest natomiast kwestia, czy dłużnik może zwolnić się z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że wierzyciel w ogóle nie poniósł szkody.

Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli wykaże, że zobowiązanie zostało, przed lub po powstaniu obowiązku zapłaty kary umownej, w dużej części wykonane lub gdy kara jest rażąco wysoka w porównaniu z poniesioną przez wierzyciela szkodą.

podpisywanie umowy
podpisywanie umowy

Obie Strony zawsze maja prawo zastrzec w umowie, że dłużnik obowiązany jest zapłacić określoną sumę pieniężną w każdym wypadku niewykonania zobowiązania, także wówczas, gdy dłużnik nie ponosi za to odpowiedzialności. Takie zastrzeżenie nie jest jednak typową karą umowną gdyż potencjalny dłużnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność umowną typu gwarancyjnego.

ODSETKI

Odsetki, z kolei, należą się za czas opóźnienia wykonania usługi, począwszy od dnia wymagalności długu. Są one skutkiem ubocznym, istnienia długu głównego, a samo roszczenie ma charakter samoistny i wierzyciel może się go zrzec. Nie ma jednak przeszkód dla wytoczenia powództwa o odsetki, bez równoczesnego żądania roszczenia długu głównego.

Odsetki stają się wymagalne wraz z upływem pierwszego dnia od terminu wymagalności roszczenia głównego i każdy następny dzień opóźnienia powoduje roszczenia o odsetki za okres poprzedzający tę datę. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie została z góry określona przez strony umowy wierzyciel może domagać się odsetek ustawowych. Ważne jest jednak to, że zastrzeżenie wysokości odsetek nie może nastąpić w drodze czynności jednostronnej. Jeżeli wierzytelność jest oprocentowana wedle stopy wyższej niż ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek obliczonych według tej wyższej stopy.

W wypadku odsetek za opóźnienie możliwe są dwa nieco odmienne stanowiska dotyczące terminu przedawnienia. W pierwszym przypadku roszczenie o zapłatę odsetek podlega takiemu samemu przedawnieniu jak roszczenie główne. W drugim natomiast przypadku odsetki za zwłokę przedawniają się wedle własnych reguł przedawnienia. Oznacza to, że funkcjonują niemal tak samo jak odsetki kapitałowe bez względu na fakt, czy są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy też nie.